Việt Nam

Chuyển đổi đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người thành Đối tác Một sức khoẻ

Chuyển đổi đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người thành Đối tác Một sức khoẻ

Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt việc chuyển đổi Đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI) thành Đối tác Một sức khoẻ phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người theo Công văn số 6334/VPCP-QHQT.

(Photo: PAHI)

Đối tác PAHI được thành lập vào năm 2006 để hỗ trợ công tác ứng phó cúm gia cầm và cúm ở người (OPI 2006-2010),   và được kéo dài vào năm 2011 để hỗ trợ AIPED 2011-2015. Tại Hội nghị các Bộ trưởng quốc tế về cúm động vật và đại dịch (IMCAPI) năm 2010, Việt Nam đã cam kết đi đầu áp dụng tiếp cận Một sức khoẻ thông qua việc xây dựng Chương trình “Phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi” (AIPED), giai đoạn 2011–2015. Theo đề xuất của Chương trình AIPED và kết luận của Hội nghị Một Sức khỏe tháng 4 năm 2013, việc cải tiến Đối tác PAHI theo hướng Một sức khỏe (MSK), phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, sẽ đáp ứng tình hình dịch bệnh mới tại Việt Nam một cách toàn diện và bền vững hơn.

Việc chuyển đổi Đối tác PAHI sang Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người là một yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm mới nổi theo hướng Một sức khoẻ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các cơ quan liên quan trong nước và các nhà tài trợ quốc tế. Đối tác mới sẽ tập hợp các bên liên quan đến Một sức khỏe, bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và tư nhân, đặt dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam.

Dự kiến trong thời gian tới, dự án “Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khoẻ” do USAID tài trợ thông qua UNDP sẽ hỗ trợ tổ chức lễ ký kết và ra mắt Đối tác Một sức khoẻ mới.