Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch

Phân loại: Tài liệu truyền thông

Tổ chức: Bộ Y tế

Cập nhật: 2022-03-24 16:52:34

icon
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu Hội nghị và Hội thảo

Tổ chức: Cục Thú Y

Cập nhật: 2019-04-29 18:05:33

icon
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu Hội nghị và Hội thảo

Tổ chức: Bộ Y tế

Cập nhật: 2019-04-29 18:04:15

icon
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam

Phân loại: Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2018-05-05 14:06:59

icon
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam

Phân loại: Policy Briefs and Research Reports

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2018-05-04 17:06:17

icon
Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-07-05 18:01:49

icon
Bản thảo Báo cáo Tóm tắt Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-07-05 17:59:55

icon
Báo cáo các bên liên quan Một sức khỏe tại Việt Nam

Phân loại: Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-04-07 15:05:09

icon
Báo cáo tóm tắt Viet Nam National OH Stakeholders

Phân loại: Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-04-07 14:55:44

icon
OHP factsheet

Phân loại: Tài liệu truyền thông

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-04-07 14:34:52

icon
OHCN factsheet VN

Phân loại: Tài liệu truyền thông

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-04-07 14:16:58

icon
Khung Đối tác Một Sức khỏe

Phân loại: Luật và Các văn bản chính thức

Tổ chức: OHP

Cập nhật: 2016-01-09 15:49:16

icon
Sổ tay hướng dẫn phòng chống MERS-CoV

Phân loại: Communication Materials

Tổ chức: Bộ Y tế

Cập nhật: 2015-07-10 02:35:07

icon
AIPED 2011-2015 (Tiếng Anh)

Phân loại: Luật và Các văn bản chính thức

Tổ chức:

Cập nhật: 2014-10-31 09:44:30

icon
AIPED 2011-2015 (Tiếng Việt)

Phân loại: Luật và Các văn bản chính thức

Tổ chức:

Cập nhật: 2014-10-31 09:42:46

icon
AHI Green Book

Phân loại: Luật và Các văn bản chính thức

Tổ chức:

Cập nhật: 2014-10-29 05:02:50

icon
 1   2 

SỰ KIỆN

Apr
17
2018
Sep
28
2016
Ngày thế giới phòng chống Dại

Địa điểm: Nghệ An, Gia Lai

Thời gian:

Sep
06
2016

Đối tác & dự án

Bản đồ