Viet Nam

Viet Nam and the United States pledged to continue international commitments to the Global Health Security Agenda and One Health approach
The “Strengthening One Health cooperation in Viet Nam in line with the National One Health Strategic Plan (OHSP), 2016-2020” Meeting was organized on 12 July 2017 in Hanoi with the aim of introducing the objectives and key contents of the OHSP and promoting One Health implementation in Viet Nam.
Năm 2016, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và các đơn vị thuộc các Bộ/ngành liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR, 2005) thông qua sử dụng bộ công cụ đánh giá độc lập chung (JEE). Mục tiêu chính của hoạt động là đánh giá năng lực của Việt Nam trong 19 lĩnh vực kỹ thuật của IHR, nhằm đưa ra kế hoạch hành động nhiều năm của quốc gia theo khuôn khổ Chiến lược Châu Á Thái Bình Dương cho các dịch bệnh mới nổi (APSED III). Kết quả đánh giá việc thực hiện IHR đã được Đoàn đánh giá JEE đã WHO dự thảo vàđược chính thức hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has launched a storytelling/photo essay contest to raise awareness about the importance of good production practices at the farm that contributes to mitigating the spread of antimicrobial resistance (AMR). It also aims to raise awareness on the risk of using antimicrobials such as antibiotics and risk of irresponsible use, which may lead to AMR.
Pages:       6   7  8  9  10