Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo Đánh giá Độc lập Chung (JEE) của Việt Nam

Năm 2016, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và các đơn vị thuộc các Bộ/ngành liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR, 2005) thông qua sử dụng bộ công cụ đánh giá độc lập chung (JEE). Mục tiêu chính của hoạt động là đánh giá năng lực của Việt Nam trong 19 lĩnh vực kỹ thuật của IHR, nhằm đưa ra kế hoạch hành động nhiều năm của quốc gia theo khuôn khổ Chiến lược Châu Á Thái Bình Dương cho các dịch bệnh mới nổi (APSED III). Kết quả đánh giá việc thực hiện IHR đã được Đoàn đánh giá JEE đã WHO dự thảo vàđược chính thức hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo Đánh giá Độc lập Chung (JEE) của Việt Nam

Kết quả đưa ra trong Báo cáo đánh giá tại Việt Nam được công bố vào tháng 5/2017 cho thấy, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc đạt được các yêu cầu năng lực cốt lõi của IHR (2005). Kết quả đánh giá năng lực theo bộ công cụ JEE đã chỉ ra, 52% năng lực của Việt Nam thuộc diện đã được phát triển, 31% còn hạn chế và 17% cần phải được chứng minh. Các năng lực IHR (2005) nổi bật của Việt Nam bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật như điều phối, truyền thông và vận động, bệnh truyền lây từ động vật sang người, giám sát theo thời gian và tiêm chủng.

Điểm nổi bật của Việt Nam đó là mức độ hiểu biết về IHR (2005) nói chung và Khung Giám sát và Đánh giá IHR(2005) nói riêng, cũng như cam kết chính trị mạnh mẽ và quyết tâm cải thiện cũng như hợp tác ở tất cả các cấp. Điều đó được thể hiện ở hệ thống pháp lý và khuôn khổ các quy định từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, một số điểm cần hoàn thiện đã được chỉ ra bao gồm việc tài liệu hóa các kế hoạch và quy trình, tăng cường hợp tác đa ngành, chuẩn hóa năng lực của cán bộ trong lĩnh vực y tế và đầu tư bền vững cho an ninh y tế.

Dựa trên kết quả đánh giá, một số khuyến nghị được đưa ra bao gồm: Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia cho giai đoạn nhiều năm; Rà soát và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bên trong lĩnh vực an ninh y tế; Tăng cường điều phối đa ngành, đa chức năng và chia sẻ thông tin thông qua các hệ thống thông tin chính thống và không chính thống, nhằm hướng dẫn đánh giá các rủi ro cho việc ra quyết định và thực hiện IHR (2005). Ngoài ra, cần có một chiến lược ở cấp quốc gia nhằm phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đầu tư cho hệ thống an ninh y tế bền vững.

Ngoài Việt Nam, các quốc gia Châu Á khác đã hoàn thành việc đánh giá JEE trong năm 2016 là Afghanistan,  Bangladesh, Cambodia, Kyrgzstan, Pakistan, Turkmenistan. Điểm số chi tiết của Việt Nam cho từng lĩnh vực có tại: https://extranet.who.int/spp/jeeta/viet-nam./.

(Nguồn: https://www.ghsagenda.org/docs/default-source/default-document-library/2-1-update-from-who.pdf?sfvrsn=4)

Bài viết khác

SỰ KIỆN

Apr
17
2018
Sep
28
2016
Ngày thế giới phòng chống Dại

Địa điểm: Nghệ An, Gia Lai

Thời gian:

Sep
06
2016

Đối tác & dự án

Bản đồ