e-Library Documents
Completed Projects Policy Briefs and Research Reports Conferences and Workshops Communication Materials News & Announcements About the Partnership Current Projects Laws and Official Documents Projects and Programmes One Health
No. Date Added Titles Download
1 2022-03-24...
Master plan for the one health partnership framework for zoonoses, 2021-2025 period
Master plan for the one health partnership framework for zoonoses, 2021-2025 period
1 2022-03-24...
Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch
Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch
1 2019-04-29...
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
1 2019-04-29...
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
1 2019-04-29...
OHSP Sectoral Plan - Health Sector
OHSP Sectoral Plan - Health Sector
1 2019-04-29...
OHSP Sectoral Plan - Agriculture Sector
OHSP Sectoral Plan - Agriculture Sector
1 2018-10-19...
OHSP Update Report for the 2018 One Health Forum
OHSP Update Report for the 2018 One Health Forum
1 2018-05-05...
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
1 2018-05-04...
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
1 2018-03-26...
Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia 2016-2020-FINAL
Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia 2016-2020-FINAL
1 2017-08-12...
The Viet Nam OHSP 2016-2020 - FINAL
The Viet Nam OHSP 2016-2020 - FINAL
1 2016-07-05...
Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Pages: 1   2  3  4