e-Library Documents
Dự án đang triển khai Giới thiệu Tin tức và Thông báo Luật và Các văn bản chính thức Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu Tài liệu Hội nghị và Hội thảo Tài liệu truyền thông Dự án và Chương trình Dự án đã hoàn thành
No. Date Added Titles Download
1 2014-10-31...
AIPED 2011-2015 (Tiếng Anh)
AIPED 2011-2015 (Tiếng Anh)
1 2014-10-31...
AIPED 2011-2015 (Tiếng Việt)
AIPED 2011-2015 (Tiếng Việt)
1 2014-10-29...
AHI Green Book
AHI Green Book
1 2014-10-27...
PAHI Framework
PAHI Framework
1 2014-10-27...
Integrated National Operational Program for Avian and Human Influenza 2006-2010 (Vietnamese)
Integrated National Operational Program for Avian and Human Influenza 2006-2010 (Vietnamese)
1 2014-10-27...
Integrated National Operational Program for Avian and Human Influenza 2006-2010 (English)
 Integrated National Operational Program for Avian and Human Influenza 2006-2010 (English)
1 2014-10-17...
Avian influenza: Media orientation training
Avian influenza: Media orientation training
1 2014-10-17...
Anh Ba nuôi vịt
Anh Ba nuôi vịt
1 2014-09-16...
AIPED 2011-2015 (Vietnamese)
AIPED 2011-2015 (Vietnamese)
1 2014-09-15...
AIPED 2011-2015 (English)
AIPED 2011-2015 (English)
1 2014-09-11...
AHI BCC Strategic Framework (Vietnamese)
AHI BCC Strategic Framework (Vietnamese)
1 2014-09-09...
AHI BCC Strategic Framework (English)
AHI BCC Strategic Framework (English)
Trang: 1  2  3  4