e-Library Documents
Dự án đang triển khai Giới thiệu Tin tức và Thông báo Luật và Các văn bản chính thức Tài liệu chính sách và Báo cáo nghiên cứu Tài liệu Hội nghị và Hội thảo Tài liệu truyền thông Dự án và Chương trình Dự án đã hoàn thành
No. Date Added Titles Download
1 2016-01-09...
Khung Đối tác Một Sức khỏe
Khung Đối tác Một Sức khỏe
1 2015-09-24...
One Health Communication Network meeting on September 24, 2015
One Health Communication Network meeting on September 24, 2015
1 2015-08-28...
International Conference on Zoonotic Disease Prevention and Control - Meeting Documents
International Conference on Zoonotic Disease Prevention and Control - Meeting Documents
1 2015-07-10...
Sổ tay hướng dẫn phòng chống MERS-CoV
Sổ tay hướng dẫn phòng chống MERS-CoV
1 2015-06-24...
One Health Communication Network meeting on June 12, 2015
One Health Communication Network meeting on June 12, 2015
1 2015-06-24...
One Health Roadmap Consultation workshop 3rd June 2015
One Health Roadmap Consultation workshop 3rd June 2015
1 2015-05-27...
IOHC-3 follow-up meeting in Vietnam 26 May 2015
IOHC-3 follow-up meeting in Vietnam 26 May 2015
1 2015-04-20...
One Health Communication Network meeting on March 31, 2015
One Health Communication Network meeting on March 31, 2015
1 2015-02-04...
3rd National One Health Conference - Presentations Vietnamese version
3rd National One Health Conference - Presentations Vietnamese version
1 2015-02-04...
3rd National One Health Conference - Presentations English version
3rd National One Health Conference - Presentations English version
1 2015-01-13...
A brief guide to emerging infectious diseases and zoonoses
A brief guide to emerging infectious diseases and zoonoses
1 2014-11-26...
OHCN meeting Nov 25th 2014 - Meeting document
OHCN meeting Nov 25th 2014 - Meeting document
Trang: 1  2  3   4