Tuyển dụng
Dự án SCOH-2 cần tuyển 03 Tư vấn trong nước nghiên cứu về Bệnh dại ở người
Dự án SCOH-2 cần tuyển 03 Tư vấn trong nước: (i) Tư vấn Trưởng và Nghiên cứu về Bệnh dại ở người; (ii) Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội để tiến hành nghiên cứu về thực trạng Kiến thức, Thái độ và Thực hành (KAP) và (iii) Chuyên gia về Hệ thống Y tế để tiến hành nghiên cứu về Điều trị dự phòng tiền phơi nhiễm (PreEP) và Sau phơi nhiễm (PEP) đối với Bệnh dại cùng tiến hành Nghiên cứu trường hợp về phòng tránh bệnh dại ở người ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị đảm bảo đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Phòng tránh Bệnh dại ở người giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến địa phương.

Giai đoạn hai của dự án Tăng cường năng lực thực hiện Một Sức khỏe tại Việt Nam (SCOH2) do Bộ NN & PTNT phối hợp với Bộ Y tế thực hiện, với sự tài trợ của USAID thông qua UNDP nhằm hỗ trợ Đối tác Một sức khỏe Việt Nam đối với bệnh truyền lây từ động vật sang người (OHP) và Ban thư ký được đặt tại Bộ NN & PTNT.

SCOH2 sẽ thực hiện Nghiên cứu điển hình về phòng tránh bệnh dại ở người ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị đảm bảo đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Phòng tránh Bệnh dại ở người giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến địa phương nhằm góp phần xây dựng một hồ sơ tỉnh về một số vấn đề Một Sức khỏe quan trọng lựa chọn làm cơ sở xác định các khuyến nghị nhằm tăng cường năng lực Một Sức khỏe và các nỗ lực ở cấp tỉnh.

Nhằm hỗ trợ việc thực hiện nghiên cứu, dự án cần tuyển dụng 03 vị trí tư vấn:

(i) Tư vấn Trưởng và Nghiên cứu về Bệnh dại ở người;

(ii) Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội để tiến hành nghiên cứu về thực trạng Kiến thức, Thái độ và Thực hành (KAP)

(iii) Chuyên gia về Hệ thống Y tế để tiến hành nghiên cứu về Điều trị dự phòng tiền phơi nhiễm (PreEP) và Sau phơi nhiễm (PEP) đối với Bệnh dại 

Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu dịch vụ này, hãy gửi lý lịch mới nhất và đề xuất tài chính theo địa chỉ sau:

Văn phòng Ban thư ký Đối tác Một sức khỏe (OHP)

Tầng 1, Nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Telephone: +84 4 3 7711356/ +84 4 3 7713741

Fax: +84 4 3 7711362

Email: oh.partnership@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: 05 giờ chiều, ngày 06/07/2018 (Giờ Hà Nội)

Đề cương công việc chi tiết và đề xuất phí tư vấn vui lòng tham khảo tại:

1. TOR Tư vấn trưởng 

2. TOR Chuyên gia nghiên cứu Xã hội

3. TOR Chuyên gia về hệ thống Y tế

   Financial Offer

Read previous Newsletters
login
Giỏ quà tết