Newsletters
Bản tin Một sức khỏe Quý IV/2016
Download: Bản tin Một sức khỏe Quý IV/2016
Trong quý này: 1. Kháng Kháng sinh: Mối quan tâm cùng những nỗ lực gia tăng trên phạm vi toàn cầu 2. Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và thúc đẩy khía cạnh Môi trường trong lĩnh vực Một sức khỏe 3. Một sức khỏe và các dự án tại Việt Nam – Tổng kết dự án ECOMORE 4. Nâng cao năng lực Quốc gia trong việc phát hiện và ứng phó với các nguy cơ sức khỏe toàn cầu: Khởi động văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) thứ hai tại Việt Nam 5. Thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với bệnh truyền nhiễm mới nổi giữa các quốc gia khu vực Tiểu vùng sông Mêkông
Read previous Newsletters
login