Newsletters
Bản tin Một sức khỏe Quý III/2016
Download: Bản tin Một sức khỏe Quý III/2016
Trong số này: 1. Việt Nam tích cực tham gia các sự kiện Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của khu vực trong quý 3/2016 2. Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại năm 2016 3. Kết quả các nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam” 4. Hoạt động giám sát trang trại gây nuôi động vật hoang dã và ý nghĩa của kết quả
Read previous Newsletters
login