Newsletters
Bản tin Một sức khỏe Quý I/2017
Download: Bản tin Một sức khỏe Quý I/2017

Trong quý này: 1. Việt Nam chủ động và tích cực phòng chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 2. Chính phủ Việt Nam ban hành “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021” 3. Tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong Mạng lưới Truyền thông Một sức khỏe (OHCN) 4. Những thách thức và cơ hội trong quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Read previous Newsletters
login